Montanistika

Spolok pre montánny výskum

Lozorno

Sedimentárna mangánová mineralizácia

Lokalita Červený domček

Tento typ mineralizácie, vyvinutý v liasových mariatálskych bridliciach obalovej série Malých Karpát v oblasti medzi obcami Borinkou a Jabloňovým, nachádza sa na viacerých miestach aj v chotári obce Jablonové.

Mn-zrudnenie v chotári obce je dobre vyvinuté v revíre Červený domček, 3 km na S od Borinky, na rozhraní stupavského a lozornianskeho chotára. Poloha zrudnených maritálskych bridlíc tu má pravú mocnosť asi 100 m pri šírke asi 200 m. Celkový rozsah však nie je známy. Jemne dispergované zrudnenie na ne viazané je chudobné, dosahuje priemerne asi 3-4 % Mn a 7-8 % Fe. Bohatšie akumulácie s obsahom až do 20 % Mn vytvárajú pretiahnuté šošovkovité telesá, slojčeky 0,3-2 m mocné a 10-70 m dlhé, vystupujúce ako normálne stratigrafické vložky v slabo zrudnených mariatálskych bridliciach. Primárne zrudnenie možno priradiť k manganitovej fácii s laterálnymi a faciálnymi prechodmi do fácie pyroluzitovej a karbonatickej.

Dolná Ľudovít štôlňa je asi 50 m juhovýchodne od lesnej cesty so zelenou značkou pri prameni Červený domček a Lotalita Horná Ľudovít štôlňa je približnej 300 m juhovýchodne od chaty nazvanej Červený domček. Pri Dolnej Ľudovít štôlni, ktorá bola situovaná v stene povrchovej ťažobnej jamy sa nachádzajú iba dve haldy. V širokom okolí Hornej Ľudovít štôlne sa nachádza množstvo menších rýh a píng (najviac smerom na severovýchod).

LITERATÚRA:
KODĚRA, m. a kol., 1990: Topografická mineralógia Slovenska. 2. diel. Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 726-727.
ŠOLTÉS, S., 2009: Mangánové rudy v Malých Karpatoch – mineralógia, genéza zrudnenia a história prieskumu. Zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou Bridlica – čierny mramor v Strednej Európe. Marianka, 3.-4. jún 2009, 42-49.