Montanistika

Spolok pre montánny výskum

2. Dobývanie na skládku

Pri tejto metóde sa časť rúbaniny až do ukončenia dobývania skladuje v dobývke. Rozpojovaním sa objem rudy zväčší o 30 až 50 % a tento prebytok rúbaniny sa sústavne z dobývky vypúšťa, aby sa uvoľnil medzi povrchom skladovanej rúbaniny a stropom dobývky dostatočný priestor pre prácu osádky. Uskladnená rúbanina má dvojitú funkciu – tvorí jednak pevný povrch pre prácu osádky, jednak putujúcu zakládku vo vyrúbanom priestore. Skladovaná rúbanina sa vypúšťa až po ukončení dobývania v bloku.

Dobývanie na skládku je vhodné pre strmo uložené ložiská s mocnosťou od 1,2 do 10 m. Dôležitým technologickým aspektom tejto metódy je udržanie rúbaniny v plynulom pohybe pri vlastnom dobývaní. Rúbanina sa vo vyťaženom priestore pohybuje samospádom po úklone smerom k hlavnému dopravnému podlažiu. T. z. že dobývanie na skládku sa môže použiť jedine v pomeroch, kde úklon podložia je väčší než prirodzený sypný úloh rúbaniny (min. 55 až 60°). Po ukončení ťažby bloku dochádza k vypúšťaniu skládky cez sýpy do dopravnej chodby. Vyrúbaný priestor sa po vypustení rúbaniny zo skládky likviduje tak, že sa buď úplne založí hlušinou alebo sa ponechá voľný a postupne sa zavaľuje.

Metóda dobývania na skládku je pomerne bezpečná, pokiaľ sa nezačnú v rúbanine na skládke tvoriť klenby. V tom prípade vzniká nebezpečenstvo úrazov tým, že prelomenie klenieb vyvoláva náhle prevalenie rúbaniny, ktoré strhne so sebou do zaplňujúceho sa priestoru aj osádku stojacu na rúbanine. Pri zistení klenby a až do jej odstránenia je preto vstup do dobývky zakázaný. Tvorbe klenieb sa môže zabrániť správnou kusovosťou rúbaniny a vhodným výpustným systémom.

Dobývanie na skládku je značne rozšírená dobývacia metóda. Medzi jej výhody patria hlavne malé smerné číslo príprav, veľká produktivita práce, málo prác na vystužovanie, nepatrné straty prachovej a drobnej rudy. Nevýhodou je hlavne to, že ruda sa nedá preberať na pracovisku, pri malej mocnosti ložísk podstatne vzrastá znečistenie, nebezpečie vzniku klenieb, možnosť samovznietenia na skládke a pod.

Obr. 10: Dobývanie na skládku v mierne uklonených ložiskách – baňa Coniagas v USA (Trnka, Balla, Herel, 1969).

Obr. 10: Dobývanie na skládku v mierne uklonených ložiskách – baňa Coniagas v USA (Trnka, Balla, Herel, 1969).

Obr. 11: Dobývanie na skládku krátkymi vrtmi (Trnka, Balla, Herel, 1969).

Obr. 11: Dobývanie na skládku krátkymi vrtmi (Trnka, Balla, Herel, 1969).

Obr. 12: Dobývanie na skládku z medzietážnych chodieb (Trnka, Balla, Herel, 1969).

Obr. 12: Dobývanie na skládku z medzietážnych chodieb (Trnka, Balla, Herel, 1969).

 

Nachádzaš sa tu: Home Články Baníctvo - teória 2. Dobývanie na skládku